Kniha

Nový stavební zákon s komentářem

Jiří Plos


GRADA Publishing, a.s., 2007, (672 stran černobílých)

695.00 CZK

Koupit

Nový stavební zákon s komentářem

Anotace


Kniha je určena širokému okruhu uživatelů. Obsahuje stručně komentované úplné znění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, vyvlastňovacího zákona, zákona o bezpečnosti zdraví a práce na staveništi a jeho prováděcích předpisů, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů, správního řádu a souhrnný přehled široké škály právních předpisů uspořádaný do ucelených bloků souvisejících právních předpisů. Součástí publikace jsou rovněž schémata, vzory podání, vzory rozhodnutí a smluv sloužící investorské, profesní a správní praxi pro orientaci v uvedených právních předpisech a jejich aplikaci. Schémata se týkají zejména základní struktury stavebního zákona a správního řádu, územního plánování, projektování staveb, územního řízení a souhlasu, stavebního řízení a ohlášení stavby, přehledu dotčených správních orgánů a schémata struktury zakázek a vzorů smluv. Součástí publikace je rovněž CD-ROM s úplným nejaktuálnějším zněním řady právních předpisů tvořících širší právní zázemí stavebního zákona, a to na úseky výstavby, ústavních základů a obecné správy, péče o veřejné zdraví, péče o přírodní složky životního prostředí, péči o kulturní dědictví, předpisů týkajících se poskytování informací a ochrany dat, předpisů k infrastruktuře dopravní a technické, normalizace a bezpečnosti práce a konečně též řady předpisů soukromoprávních.

Vložené: 2008, martin