Kniha

Fraus ilustrovaný studijní slovník anglicko-český česko-anglický

Kolektiv autorů


Fraus, 2004, (1120 stran černobílých + barevná příloha)

389.00 CZK

Koupit

Fraus ilustrovaný studijní slovník anglicko-český česko-anglický

Anotace


Tento moderní dvojjazyčný studijní slovník je jedinečným spojením překladového a tematického slovníku s encyklopedií. Slovník je určen studentům angličtiny od věku přibližně 14 let. Výběr slovní zásoby respektuje nejen frekvenci užití, ale zejména využití při studiu jazyka. Ve slovníku jsou tak zařazena hesla, která kromě jiného umožňují studium angličtiny v širším kontextu přírodovědných a společenskovědních předmětů.

52 000 cílevědomě vybraných aktuálních hesel
96 000 významů a přes 140 000 překladů
230 gramaticko-lexikálních a frazeologických bloků speciálně vytvořených s ohledem na potřeby českého studenta
130 studijních tematických bloků s množstvím encyklopedických informací
200 bloků s reáliemi anglicky mluvících zemí
rozsáhlá praktická příloha
výslovnost anglických slov v anglicko-české i česko-anglické části slovníku

Ve slovníku je začleněna řada studijních tematických bloků. V každém z bloků se nachází pro studenta důležitá slovní zásoba a rovněž souvislý text. Studijní bloky poskytují množství základních encyklopedických informací z různých oborů, např. z biologie, zeměpisu, fyziky, chemie.

Bloky s reáliemi anglicky mluvících zemí poskytují další rozšiřující informace v anglickém jazyce. Student zde získá všeobecný přehled např. z oblasti geografie, historie, kultury a literatury zemí, kde je angličtina úředním jazykem.

Anglicko-český heslář je doplněn řadou gramaticko-lexikálních vstupů, které stručně objasňují typické problémy v gramatice a slovní zásobě, s nimiž se český student při studiu angličtiny setkává, a frazeologických vstupů, které uvádějí základní fráze užívané v každodenním životě.

Barevné fotografie a ilustrace umožňují lépe si zapamatovat slovní zásobu. Ilustrují jednotlivá hesla nebo jsou použity ve studijních tematických blocích a v obrazových blocích. Obrazový blok představuje slovní zásobu k určitému tématu, např. dopravní prostředky, pečivo, zelenina, nářadí, stromy, ryby, či znázorňuje různé významy konkrétního hesla.

Slovník obsahuje rozsáhlou přílohu Angličtina ve škole. Zde je prezentována slovní zásoba v tematických celcích zasahujících do různých vyučovacích předmětů. Nacházejí se tu barevné mapy anglicky mluvících zemí s řadou obecně zeměpisných údajů, přehled britských a amerických měrných jednotek, matematické symboly, geometrické tvary a tělesa, výběr nejčastějších anglických křestních jmen, přehled významných dnů Velké Británie a Spojených států, příklady korespondence, přehled nepravidelných sloves, přehled slovesných časů apod.

Vložené: 2008, martin